T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 18/01/2019

İÇ KONTROL SİSTEMİ


İç Kontrol Tanım
İç Kontrol Amaçları
İç Kontrol Bileşenleri
İç Kontrol Broşür
İç Kontrol El Kitapçığı
Risk Nedir?
Risk Yönetimi
Bakanlığımız Misyon ve Vizyonu
İç Kontrol Bilgi Notu
İç Kontrol Bilgilendirme Dosyası
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ETİK KURALLARI

Etik İlkeler Taahhütnamesi
Genel Etik Kurallar
MEVZUAT


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrolü Kanunu
Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi
İç Kontrol Rehberi
Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Rehberi Üst Yazı
İç Kontrol Alt Birim Oluşturma Yazısı
İç Kontrol Eylem Planı (2017-2018) Üst Yazı
Üst Yönetici Onayı 31.01.2017
2017-2018 İç Kontrol Eylem Planı
İş Akış Rehberi
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI


Organizasyon Şeması
-Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
-Sağlık İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı
-Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
-Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı
-Diğer Hizmet Birimleri


İŞ SÜREÇLERİ VE PROSEDÜRLERİ


-Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
-Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz  Hizmetleri Başkanlığı
-Halk Sağlığı  Hizmetleri Başkanlığı
-Personel Destek Hizmetleri Başkanlığı
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İÇ KONTROL STANDARTLARI


-Kontrol Ortamı
-Risk Değerlendirme
-Kontrol Faaliyetleri
-Bilgi ve İletişim
TABLOLAR


-Risk eylem  tabloları
-Süreli İşler Takvimi
-Süreçlerin Başlangıç ve Bitişlerini Gösteren Tablo
-Stratejik amaç ve hedeflerden sorumlu birimler matrisi
-İş süreçlerinde kullanılan semboller 

İÇ KONTROL KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE ALINAN ONAYLAR


Güncellenmektedir...