T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 04/12/2019

İÇ KONTROL SİSTEMİ

İç Kontrol Tanım
İç Kontrol Amaçları
İç Kontrol Bileşenleri
İç Kontrol Mouse Pad
İç Kontrol Broşür
İç Kontrol El Kitapçığı
Risk Nedir
Risk Yönetimi
Sağlık Bakanlığı Misyon Vizyon
İç Kontrol Bilgi Notu
İç Kontrol Bilgilendirme Dosyası

YÖNETİM KARARLILIK BEYANI

Yönetim Kararlılık Beyanı

MİSYON, VİZYON VE ETİK KURALLARIMIZ

Müdürlüğümüz Misyon ve Vizyon
Genel Etik Kurallar
Etik İlkeler Taahhütnamesi 1
Müdürlüğümüz Etik İlkeler Taahhütnamesi 2

MEVZUAT

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrolü Kanunu
Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi
Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Rehberi Üst Yazı
İç Kontrol Rehberi
İç Kontrol Eylem Planı (2019-2020)
İş Akış Rehberi

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

-Organizasyon Şeması
-Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
-Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
-Personel Hizmetleri Başkanlığı
-Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
-Destek Hizmetleri Başkanlığı
-Diğer Hizmet Birimleri

İŞ SÜREÇLERİ VE PROSEDÜRLERİ

-Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
-Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz  Hizmetleri Başkanlığı
-Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
-Personel Destek Hizmetleri Başkanlığı
-Diğer Hizmet Birimleri

SÜREÇ HİYERARŞİ ÇİZELGESİ

Süreç Hiyerarşi Çizelgesi

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İÇ KONTROL STANDARTLARI

-Kontrol Ortamı
-Risk Değerlendirme
-Kontrol Faaliyetleri
-Bilgi ve İletişim

TABLOLAR

- İş Takvimi “İş Takvimi Formu” düzenlenmiştir.
- Rapor Döküm Formu “Rapor Döküm Formu” düzenlenmiştir.
- Toplantı Takvimi Formu “Toplantı Takvimi Formu” düzenlenmiştir.
- Kamu Hizmet Envanteri “Kamu Hizmet Envanteri” düzenlenmiştir.
- Hassas Görev Envanteri, Listesi ve Tespit Formu “Hassas Görevler” belirlenmiştir.
- Görev Dağılım Formu “Görev Dağılım Formu” düzenlenmiştir.
-Risk eylem  tabloları
-Süreli İşler Takvimi
-Süreçlerin Başlangıç ve Bitişlerini Gösteren Tablo
-Stratejik amaç ve hedeflerden sorumlu birimler matrisi
-İş süreçlerinde kullanılan semboller

FORMLAR

Hassas Görevler Tespit Formu
Hassas Görevler Envanteri Formu
Hassas Görevler Listesi Formu

AFİŞLER VE BROŞÜRLER

Güncellenmektedir...